Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.bezva.sk, ktorého prevádzkovateľom je bezva s.r.o., so sídlom Nábrežie Ľ. Štúra 606/27, 028 01 Trstená , IČO: 52732878, DIČ: 2121136919 , Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051 6647 4604

1.2. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

1.3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe v internetovom obchode sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Z. z. v, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa, a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.4. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok elektronickou objednávkou a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

1.5. Vyhradzujeme si právo dočasne zmeniť niektoré opatrenia v obchodných podmienkach. Z tohto dôvodu odporúčame prečítať si stanovené obchodné podmienky pri každej Vašej návšteve nášho on-line obchodu na stránke www.bezva.sk . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránku a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2.2. Predávajúci – dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2.3. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.4. Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu bezva.sk

2.5. Objednávka – kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru spracovaný systémom obchodu.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.bezva.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na „Nákupný košík“, skontroluje jeho obsah a klikne na tlačidlo „Pokračovať“, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.).

3.2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.bezva.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním objednávky.

3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.bezva.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

3.4. Objednávať tovar je možné on-line priamo na stránke elektronického obchodu www.bezva.sk  24 hodín denne .Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.

IV. Ceny

4.1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

4.2. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.3. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

V. Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom:

 • platba na dobierku
 • prevodom na účet
 • platobnou kartou

VI. Dodacie podmienky

6.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar zvyčajne expedujeme obratom, najneskôr však do 5-7 pracovných dní od prijatia objednávky.

6.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

6.3. Cena dopravy (poštovné) tovaru je:

Doprava pri nákupe nad 50€ ZDARMA

Prebratie osobne (Trstená 02801 – Platba kartou alebo bankovým prevodom) – ZDARMA

Slovenská pošta  (Platba kartou alebo bankovým prevodom) – 3.5€
Slovenská pošta  (Dobierka) – 5.2€

Poštový kuriér – 5.2€ (Platba kartou alebo bankovým prevodom)

6.4. Pri objednávke zo zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej zálohovej faktúry.

VII. Záruka, záručný list

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7.2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

VIII. Prevzatie tovaru

8.1. Kupujúci – spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

IX. Reklamácia

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

9.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

9.6. V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho.

X. Reklamácia a jej uplatnenie

10.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

10.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu predávajúceho.

10.4. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

10.5. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

XI. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kupujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@bezva.sk.

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 €. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

XII. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 • výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.

Dôležité upozornenie: Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

Povinnosti kupujúceho

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
 • vyplniť všetky dôležité údaje, tak aby boli správne a pravdivé, a aby zabezpečili riadne doručenie objednaného tovaru

XIII.  Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.bezva.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

13.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.